Algemene voorwaarden

 



Afspraak afzeggen.


Afspraken dienen een werkdag van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Afspraken die op maandag gepland staan, dient u de vrijdag ervoor te annuleren. U kunt ons informeren over uw afwezigheid via info@psycholoognederland.org of u kunt ons bellen ( 035-6315980 ) Indien u niet tijdig afmeldt dan wordt er 75 euro, ongeacht de reden, in rekening gebracht. Hiervoor krijgt u een aparte factuur. Deze kunt u niet bij uw verzekering declareren.


U stopt vroegtijdig met de behandeling.


Indien u alleen een intake en mogelijk één extra sessie heeft gehad, dan declareren wij de zogenoemde “onvolledig behandeltraject” bij uw verzekeraar. Dat is maximaal 192 euro. Wanneer u tijdens het behandeltraject stopt, dan declareren wij het gehele traject bij u of uw verzekeraar. Indien u niet op de intake verschijnt rekenen wij hier 75 euro voor. Dit kunt u helaas niet declareren.


Niet op de intake verschijnen.


Indien u niet op de intake verschijnt rekenen wij hier 75 euro voor. Dit kunt u helaas niet declareren. U krijgt dan via Famed een rekening toegestuurd.


Aanvullende voorwaarden:


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar van Psycholoog Nederland (B4 Solutions) (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt.
Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de behandelovereenkomst, bestaande uit het Behandelplan en de Algemene en betalings- Voorwaarden. Het behandelplan zal de cliënt ter ondertekening worden aangeboden en vormt de basis van de behandeling (conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
De behandelaar beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen de Generalistische Basis GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.
De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
Psycholoog Nederland is verplicht om te controleren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om uw BSN-nummer te registreren en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem daarom bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt per zitting een factuur.


Betalingsvoorwaarden:


Bij beëindiging van de behandeling zal u persoonlijk de factuur van de behandeling krijgen. Deze dient u binnen 30 dagen te betalen. U kunt deze factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u (een deel) vergoed. De facturatie besteden wij uit aan Famed. Na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn is uw behandelaar gerechtigd verdere incassomaatregelen te treffen, en worden eventuele incassokosten op u verhaald.
De therapeut is gebonden aan zijn of haar beroepscode. De beroepscode omvat regels en plichten van de behandelaar en de cliënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WBGO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).
Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Uitzondering hierop is intercollegiaal overleg en intervisie en supervisie. Bij verwijzing van de huisarts is het voor de huisarts belangrijk om te weten of de behandeling van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat de huisarts hierover door middel van een (korte) brief geïnformeerd wordt. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van gegevens aan de huisarts, dan kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.


Dossiervoering en inzagerecht:


Van de behandeling wordt een elektronisch dossier bijgehouden (dossierplicht). Dit dossier staat op een externe server, waardoor de gegevens niet op de computer van de praktijk worden opgeslagen. De gegevens worden conform de wettelijk gestelde eisen bewaard. De wettelijke bewaartermijn van dit dossier is 15 jaar. Als cliënt heeft u recht op inzage in, aanvullen of verwijderen van uw dossier en recht op afschrift (tegen een administratieve vergoeding). Een verzoek om inzage of afschrift van gegevens dient schriftelijk te worden ingediend. Voor beide partijen is het prettig als u daarvoor van tevoren een afspraak maakt.
Gedurende de behandeling zal cliënt gevraagd worden een vragenlijst in te vullen t.b.v. effectmeting en tevredenheidsonderzoek (Routine Outcome Monitoring), conform het bestuurlijk akkoord voor de GGZ. De resultaten zullen (geanonimiseerd) aangeboden worden aan Stichting Benchmark GGZ.


Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:


Consulten die minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zullen niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, zal 75,00 euro per consult in rekening gebracht worden. Deze no-show wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. U ontvangt hiervoor een aparte factuur. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.


Beëindiging van de Overeenkomst:


De overeenkomst is beëindigd zodra de behandeling is afgelopen, de behandelaar stelt de cliënt hiervan in kennis tenminste op de voorlaatste sessie mits dat voor aanvang van de behandeling niet is vastgelegd. De cliënt is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de behandelaar
Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Psycholoog Nederland, dan zijn de voorwaarden van Psycholoog Nederland van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Psycholoog Nederland (B4 Solutions) en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.


Klachten:


Heeft u een klacht over de behandeling van B4 Solutions? U kunt op b4solutions.org meer informatie vinden over het indienen van een klacht.
Gegevens voor de verzekering:
Wanneer u informeert voor eventuele vergoedingen bij uw verzekering, dan kunt u de volgende gegevens over B4 Solutions doorgeven:
B4 Solutions GGZ-instelling.
hoofdvestiging: Vondellaan 45, 1401RX in Bussum AGB-code: 22-220682
B4 Solutions
Vondellaan 45
1401 RX Bussum
AGB-code: 22-220682
Rekeningnummer
NL46ABNA0503245917
BIC: ABNANL2A
Tel 020-8943861
Fax 084-8773584
info@b4solutions.org

 

 

 

 

 

 

Psycholoog Nederland

Info@psycholoognederland.org
Telefoon: 035-6315980

Locaties

Amsterdam, Van Eeghenlaan 27 (zuid)
Amsterdam, Wilhelminastraat 95-H (west)
Amsterdam, Prins Hendrikkade 193-c (centrum)
Amsterdam, Borgerstraat 102 (west)
Amsterdam, Bloemstraat 62 ond (Jordaan)
Almere, Kerkgracht 30
Bussum, Vondellaan 45
Den Haag, Kruisbeklaan 15
Den Helder, Marsdiepstraat 621
Doorwerth, Richtersweg 252
Haarlem, Faradaystraat 2
Texel, Witte Kruislaan 19 E (Den Burg)
Uithoorn, Prinses Margrietlaan 86, unit 5
Utrecht, Aartsbisschop Romerostraat 578 (Voordorp)
Utrecht, Nieuwe koekoekstraat 41 (centrum)
Nijmegen, Oranjesingel 28

Algemene informatie