Re-integratie trajecten

 

therapie-reintegratie-medewerker

 

De coachings- en trainingstrajecten van Psycholoog Nederland zijn kortdurend en oplossingsgericht. Dat houdt in dat de focus ligt op wat er al wel goed gaat en welke competenties de medewerker al in zich heeft die hij of zij kan aanwenden voor herstel. Tijdens de intake wordt deze oplossingsgerichte aanpak al duidelijk. Niet alleen de klachten, maar ook de krachten worden in kaart gebracht.

 
Het behandeltraject is er voor de medewerker die wil re-integreren of met psychosociale problematiek kampt

Alle re-integratie trajecten beginnen eerst met het Onderzoek & Advies traject.

Onderzoek & Advies traject

Dit gedeelte van het traject wordt vanuit ons hoofdkantoor aangestuurd. Er zal een psycholoog als vast aanspreekpunt fungeren voor werknemer, leidinggevende en bedrijfarts. Tijdens de behandeling zal deze psycholoog een brug bouwen tussen de uitvoerend behandelaar ( de psycholoog waar de werknemer het behandeltraject zal volgen) en werknemer en anderzijds de werkgever en de bedrijfsarts. Dat houdt in dat de case-manager alle partijen informeert over de voortgang. De psycholoog (case-manager) zal onderstaande punten oppakken alvorens het behandeltraject begint.

De medewerker krijgt een aantal vragenlijsten voorgelegd die via een website worden ingevuld. Met de vragenlijsten wordt de ernst van de klachten en de persoonlijkheidskenmerken in kaart gebracht.

Telefonisch Intakegesprek. Deze duurt 1 uur en hierin worden de klachten en de omgevingsfactoren die deze mogelijk beinvloeden onderzocht. Ook worden de karaktertrekken, die de klachten in stand houden, inzichtelijk gemaakt.

Diagnostiekverslag en adviesgesprek. In overleg met de medewerker ontvangt de opdrachtgever een schriftelijke terugkoppeling met daarin voor het werk relevante informatie.

Telefonische terugkoppeling met de leidinggevende en eventueel bedrijfsarts.

Het re-integratie traject.

De behandeltrajecten richten zich niet alleen op het hier en nu en hoe bepaalde klachten in stand worden gehouden. Er wordt meer inzicht verschaft over de psychologische barrieres die men zichzelf opwerpt. Bewezen effectieve behandelprotocollen gericht op de specifieke problematiek waar de medewerker last van heeft, worden aangewend in het herstelproces.

In een behandeltraject bieden wij de houvast om de levenstaken in werk, persoon- en privéleven weer te kunnen dragen. Het gaat om problemen zoals depressie, angsten, burnout, rouw en het leren hanteren van ingrijpende gebeurtenissen. Wanneer mensen onder psychische klachten lijden, brengt dat ook veel andere problemen met zich mee. Denk hierbij aan werkproblemen, relatieproblemen, moeilijkheden in het managen van het gezin en knelpunten in financiën.

Op basis van grondige diagnostiek wordt een plan van aanpak gemaakt. Het geeft houvast om de eigenheid/eigenaardigheden te leren kennen en besturen. Helderheid wordt gegeven over wanneer herstel en leerbaarheid mogelijk is, maar ook waar grenzen liggen en mentale kwetsbaarheden geaccepteerd moeten worden. De medewerker krijgt via praktisch psychologische training houvast en tools, leert problematiek te hanteren en sterk in het leven te staan. Er wordt gericht gewerkt aan het versterken van persoonlijke kracht en weerbaarheid.

Er wordt in het traject gezocht naar steunpunten zoals gezin en vrienden. Wanneer deze niet of onvoldoende aanwezig zijn, worden de mogelijkheden bekenen om dit op te bouwen. Daarnaast wordt het effectief functioneren in werk in een goed passende werkomgeving gezien als een belangrijke bijdrage aan herstel. Hierbij wordt nauw samengewerkt met bedrijfsarts en leidinggevende.

 

Advies/overleg

Tijdens het traject is er een gesprek tussen leidinggevende, de psycholoog en de betreffende medewerker ter bevordering van open communicatie en herstel. Het overleg vindt in de regel bij Psycholoog Nederland plaats. De medewerker, de leidinggevende en de bedrijfsarts hebben een gemeenschappelijk doel; namelijk dat de medewerker weer met voldoening kan gaan werken. Men bereikt dit door samen te bouwen aan oplossingen. Daarom wordt de leidinggevende en bedrijfsarts actief in het behandelproces betrokken. De mogelijkheden en de middelen, die de medewerker in zich heeft en welke de leidinggevende en bedrijfsarts kunnen bieden, worden aangewend in het herstelproces. Het moment waarop het overleg plaats vindt, wordt in onderling overleg vastgesteld. De leidinggevende en de bedrijfsarts krijgen vervolgens een verslag over de voortgang. Tijdens het gehele traject heeft de psycholoog ten allen tijden schriftelijke toestemming van de medewerker nodig alvorens telefonisch of schriftelijk contact plaatsvindt met leidinggevende en/of bedrijfsarts.

Onderwerpen uit het behandeltraject:

  • Werkhervatting (re-integratie)
  • Angsten
  • Burnout
  • Depressie
  • Verslaving
  • Migraine en spanningshoofdpijn
  • Chronische vermoeidheid

Halverwege het traject is een van de gesprekken de tussen-evaulatie met leidinggevende, de psycholoog en de betreffende medewerker.

     

Investering re-integratie traject
Een re-integratie kan gestart worden indien er sprake is van een DSM-diagnose. De bedragen voor de werkgever zijn dan lager vergeleken met de coaching trajecten. De reden hiervoor is omdat er aanspraak op de medewerker zijn of haar verzekering wordt gemaakt vanuit de basis-GGZ. Het eigen risico van de medewerker wordt (wanneer deze nog niet gebruikt is) hierdoor aangesproken. Een eventuele eigen bijdrage komt voor de medewerker te vervallen.

Kort-traject:
max 5 gesprekken €750,- (ex. BTW)

Middel-traject:
7 gesprekken 1150,- (ex. BTW)

Intensief Traject:
10 gesprekken €1490,- (ex. BTW)

SGGZ Traject:
20 gesprekken €1750,- (ex. BTW)

Investering Onderzoek & adviestraject: 
€ 445 (ex. BTW)