Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling


 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. Algemene informatie


1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling: Psycholoog Nederland
Hoofd postadres straat en huisnummer: Vondellaan 45
Hoofd postadres postcode en plaats: 1401RX Bussum
Website: psycholoognederland.org
KvK nummer: 53797728
AGB-code(s): 22-220682
2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Luchie Klein Twennaar
E-mailadres: l.kleintwennaar@psycholoognederland.org
Telefoonnummer: 035-6315980
3. Onze locaties vindt u hier
Link: www.psycholoognederland.org
4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:
Psycholoog Nederland biedt ambulante zorg aan binnen de basis-GGZ en de SGGZ. De behandelingen van
Psycholoog Nederland zijn kortdurend en oplossingsgericht. Daarnaast zijn behandelaren van ons
actief als POH-GGZ en begeleiden wij medewerkers en organisaties op het gebied van preventie en
re-integratie.
5. Psycholoog Nederland heeft aanbod in:
de generalistische basis-ggz, de gespecialiseerde GGZ
6.1 Behandelsettingen generalistische basis-ggz
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Psycholoog Nederland terecht en deze
instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende
beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):
Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
Cliënten kunnen met de onderstaande problematiek bij Psycholoog Nederland terecht. Voor de
aanwezige zorgvormen treedt de GZ-psycholoog op als regiebehandelaar. Wij kunnen cliënten
helpen met de volgende klachten: ● Depressie ● Angsten ● Burn-out ● Relatie therapie ● Verslaving
Cliënten kunnen bij ons ook gebruik maken van het volgende aanbod: ● Assertiviteitstraining ●
Positief opvoeden ● Mindfulness
6.2 Behandelsettingen gespecialiseerde GGZ
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Psycholoog Nederland voor de SGGZ terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):
Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
Cliënten kunnen met de onderstaande problematiek bij Psycholoog Nederland in de SGGZ terecht. Voor de aanwezige zorgvormen treedt de GZ-psycholoog op als regiebehandelaar met mogelijk aanvullend een psychiater. Wij kunnen cliënten helpen met de volgende diagnoses: ● stemmingsstoornissen ● angststoornissen ● somatoforme stoornissen  ● persoonlijkheidsstoornissen.


8. Structurele samenwerkingspartners
Psycholoog Nederland werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg
samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie
daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):
De huisartsen van cliënten die zich via de basis-GGZ en/of de SGGZ aanmelden, worden zo goed mogelijk ingelicht over de behandeling van hun patiënten. Dit doen wij door zorg te dragen voor intake- en eindverslagen eventueel aangevuld met telefonisch contact. Indien er sprake is van werkgerelateerde
klachten wordt de mogelijkheid bekeken om B4 Organisaties in te zetten. Daarnaast bieden wij de
huisartsen psychologen met behandelervaring aan als POH-GGZ en de gehele administratie van de
module uit handen te nemen.De praktijkondersteuners GGZ onderhouden optimale communicatie
met de huisartsen. Overlegmomenten en terugkoppelingsverslagen behoren tot de standaard
service. Bij de intake wordt gekeken of de doorverwijzing van de huisarts naar de BGGZ terecht is
geweest of dat iemand hulp binnen de SGGZ nodig heeft. In dat laatste geval attenderen we de cliënt
op enkele mogelijke instellingen voor het vervolgtraject en zal de cliënt via de huisarts de zorg bij de
SGGZ continueren. De behandelaar licht de cliënt in over gevallen van crisis. Op basis van de
woonplaats van de cliënt wordt de cliënt geattendeerd op de plaatselijke crisisdienst. Mocht de cliënt
bijvoorbeeld denken aan suïcide en hulp willen kan hij of zij bellen met deze crisisdienst. Mocht deze
om wat voor reden niet bereikt kunnen worden dan kan de cliënt contact opnemen met de huisarts
of de behandelaar. De samenwerking met doorverwijzers en andere zorgprofessionals binnen
Psycholoog Nederland is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut.


II. Organisatie van de zorg


9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen
Psycholoog Nederland ziet er als volgt op toe dat:
9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Psycholoog Nederland ziet erop toe dat haar zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn. Dit wordt op
een viertal manieren geborgd. ● Ten eerste vindt er een controle plaats op ervaring en registratie bij
het aannemen van nieuwe medewerkers. Het merendeel van de behandelaren is GZ-psycholoog en
dus BIG-geregistreerd. De basis-psychologen werken onder supervisie van de GZ-psychologen. De GZpsycholoog bewaakt het zorgproces over deze behandelingen. Daarnaast stelt de GZ-psycholoog de
diagnose van de cliënt. ● Een tweede borgingsmaatregel is het cliëntenoverleg dat twee-wekelijks
plaatsvindt. Hierin dagen de behandelaren elkaars aanpak uit om een kwalitatief zo goed mogelijke
behandeling te waarborgen en elkaars bekwaamheid verhoogd. ● De psychologen hebben een
functieprofiel en een jaarlijks functioneringsgesprek. ● Er worden collegiale controles uitgevoerd op
de inhoud van de verslagen. Naast bovenstaande maatregelen wordt opleiding gestimuleerd binnen
Psycholoog Nederland om de deskundigheid op peil te houden. Er is ruimte voor behandelaren om
hiervoor tijd in te ruimen. Daarnaast wordt gewerkt aan een GZ-opleidingsplek in 2019.
9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Psycholoog Nederland heeft zorgpaden en werkinstructies geformuleerd. Deze staan op de
gemeenschappelijke schijf. De behandelaren zijn hiermee bekend. Nieuwe behandelaren krijgen dit
tijdens hun introductie middels een starterspakket onder de aandacht gebracht. Daarnaast worden
deze standaarden een aantal keer per jaar nogmaals onder de aandacht gebracht.
9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
De zorgverleners houden hun deskundigheid op peil door middel van: - Het voldoen aan de
accreditatie eisen voor de BIG-registratie. De GZ-psychologen zijn hierbij verplicht om opleiding te
volgen. - Een tweede borgingsmaatregel is het cliëntenoverleg dat twee-wekelijks plaatsvindt. Hierin
dagen de behandelaren elkaars aanpak uit om een kwalitatief zo goed mogelijke behandeling te
waarborgen en elkaars bekwaamheid verhoogd. - Tot slot vindt er intervisie plaats tussen de
collega's. Borging van de benodigde deskundigheid geschiedt door de direct leidinggevende onder
meer door het functioneringsgesprek.


10. Samenwerking
10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd
in het professioneel statuut:
Upload van uw professioneel statuut op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen Psycholoog Nederland is het
multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en
andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
10c. Psycholoog Nederland hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de
zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Bij de intake wordt gekeken of de doorverwijzing van de huisarts naar de BGGZ terecht is geweest of dat iemand hulp binnen de SGGZ nodig heeft. Door middel van een beslisboom wordt de keuze gemaakt om de hulpvraag binnen de BGGZ of de SGGZ te behandelen. De behandelaar licht de cliënt in over gevallen van crisis. Op basis van de woonplaats van de cliënt wordt de cliënt geattendeerd op de plaatselijke crisisdienst. Mocht de cliënt bijvoorbeeld denken aan suïcide en hulp willen kan hij of zij bellen met deze crisisdienst. Mocht deze om wat voor reden niet bereikt kunnen worden dan kan de cliënt contact opnemen met de huisarts of de behandelaar. De samenwerking met doorverwijzers en andere zorgprofessionals binnen Psycholoog Nederland is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut.
10d. Binnen Psycholoog Nederland geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces
betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Het kan voorkomen dat bij een zorgproces betrokken zorgverleners een verschil van inzicht hebben.
Wanneer dit het geval is, zal er binnen het cliëntenoverleg met meerdere disciplines gekeken worden
naar de betreffende casus. In de procedure wordt door het team, na het horen van de argumenten
van de betrokken zorgverleners, een bindende afspraak gemaakt m.b.t. het vervolg van het
zorgproces. In dit proces is het advies van de regiebehandelaar bindend.


11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens
11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar:
Ja
11d. Psycholoog Nederland levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op
geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:
Ja


12. Klachten en geschillenregeling
12a. Patiënten kunnen met klachten over een behandeling terecht bij
Naam instelling: Stichting Klachtencommissie Gezondheidszorg
Contactgegevens: Telefoon: 023-7001210
De klachtenregeling is hier te vinden:
Link naar klachtenregeling: http://psycholoognederland.org/klachtencommissie.html
12b. Patiënten kunnen met geschillen over behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: Stichting Klachtencommissie
Gezondheidszorg
Contactgegevens: Telefoon: 023-7001210
De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: http://psycholoognederland.org/klachtencommissie.html
III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling
doorloopt


13. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per
diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psycholoognederland.org


14. Aanmelding en intake
14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
1. De aanmelding (verantwoordelijke: cliënt-back office medewerker) De aanmelding kan op 2
manieren plaatsvinden: ● Via de telefoon ons bereiken ● Via de website een contactformulier
invullen 2. Telefonische screening (verantwoordelijke: Back-office medewerker) Psycholoog
Nederland heeft een back-office bestaande uit basispsychologen. Zij hebben het eerste contact met
de cliënt. De volgende zaken komen hierbij aan bod: ● Reden van aanmelding ● Screenen op
mogelijk crisissituatie ● ● beslisboom GBBZ/SGGZ Hulpvraag koppelen aan de juiste behandelaar. Indien hulpvraag niet aansluit bij de expertise binnen Psycholoog Nederland wordt de cliënt terugverwezen naar de verwijzer of voorzien van een passend advies. ● Noteren persoonsgegevens ● Inplannen intake 3. Afhandeling inschrijving nieuwe cliënt (verantwoordelijke: Back-office medewerker) De back-office medewerker rond het inschrijvingsproces af met de volgende activiteiten: ● In het systeem ZorgAdm wordt een zorgtraject aangemaakt ● Intake wordt ingepland in de agenda van de verwijzer ● Intake bevestiging per mail naar de cliënt (inclusief bijlage werkwijze en voorwaarden) ● De OQ-45 vragenlijst wordt opgestuurd naar de cliënt. 4. Intake (verantwoordelijke: behandelaar) De behandelaar werkt met een standaard intakeformulier. Aan de hand van het KOP-model van Rijnders worden de klachten, omstandigheden en persoonlijkheidsstijl geïnventariseerd. Van het intakegesprek wordt een verslag gemaakt. Dit wordt gedeeld met de cliënt en daarna met de verwijzer. Tijdens de intake legt de behandelaar uit wie de regiebehandelaar is.
14b. Binnen Psycholoog Nederland wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer
–indien mogelijk met een passend advies- indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van
de patiënt/cliënt:
Ja


15. Diagnose
Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Psycholoog Nederland is geregeld (hoe komt de
aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de
intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met
patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze
wel/niet zelf de diagnose stelt):
Diagnostiek: Indien de cliënt in aanmerking komt voor de SGGZ zal eerst een set vragenlijsten naar de cliënt worden verstuurd. Deze dienen ter ondersteuning om de diagnose beter te formuleren en het zorgpad accuraat uit te kiezen. Intake is kennismaking tussen cliënt en Psycholoog Nederland Wij zoeken uit of ons zorgaanbod
aansluit bij zorgbehoefte, wensen en mogelijkheden van de cliënt. Is dat niet het geval, dan verwijst
hij terug naar verwijzer met een duidelijk advies. Psycholoog Nederland legt vast wie tot start
behandeling verantwoordelijk is en vertelt dit aan cliënt (dit is dan de regiebehandelaar voor deze
fase). · De psycholoog maakt afspraken met cliënt wat hij kan doen als de situatie in deze fase
verergert. Van het intakegesprek wordt een verslag gemaakt. Hierin wordt een korte situatieschets
gegeven, de hulpvraag geformuleerd, een krachten- en klachtenanalyse gemaakt, een diagnose
gesteld en een behandelplan geformuleerd. Dit verslag wordt door de regiebehandelaar (GZpsycholoog)
gemaakt en/of gecontroleerd. Er wordt overlegd tussen regiebehandelaar en
basispsycholoog over de cliënten die zij samen delen. Indien een medebehandelaar het traject zal
uitvoeren, dan zal de regiebehandelaar de uiteindelijke diagnose stellen. Regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het (doen) vaststellen van de diagnose.Regiebehandelaar heft direct contact met cliënt zelf voor (mede)beoordeling, anderen mogen ook delen van diagnostiek doen. · Cliënt mag altijd andere zorgverlener consulteren · Cliënt krijgt diagnose op begrijpelijke manier met uitleg wat het betekent om die diagnose te hebben. · Cliënt krijgt heldere omschrijving van de relevante zorgopties, het doel, de kans op succes en de mogelijke risico’s en neveneffecten (zoals pijn, hinder of sociale gevolgen) mede aan de hand van eventueel eerdere ervaringen van de cliënt · Als cliënt niet direct in behandeling wordt genomen, blijft regiebehandelaar van diagnostiekfase verantwoordelijk.


16. Behandeling
16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van
patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
Het behandelplan blijft gedurende de behandeling ter beschikking van de cliënt; cliënt heeft te allen
tijde recht op inzage. De zorgaanbieder stelt in overeenstemming met de professionele standaard
samen met de cliënt en eventueel zijn naasten, een behandelplan op. Het behandelplan bevat in
ieder geval: · de doelen met betrekking tot de zorg voor een bepaalde (te evalueren) periode gesteld,
gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt; · de wijze waarop de
zorgverlener en de cliënt de gestelde doelen trachten te bereiken; a) wie voor de verschillende
onderdelen van de zorg verantwoordelijk is en op welke wijze afstemming plaatsvindt tussen
meerdere zorgverleners, en wie de cliënt op die afstemming kan aanspreken (de regiebehandelaar).
a) De regiebehandelaar stelt het behandelplan vast, nadat instemming is van de cliënt is verkregen
op basis van het voorgestelde behandelplan. b) Afhankelijk van de duur van de behandeling wordt
een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer) verstuurd,
naargelang de afspraken in zijn geheel of samengevat, ofwel bij afronding van de kortdurende
behandeling wordt de huisarts in kennis gesteld van het verloop en resultaat van de behandeling
tenzij de cliënt hiertegen bezwaar maakt. c) Wanneer er verschillende zorgaanbieders gelijktijdig bij
de behandeling van de cliënt betrokken zijn, is samenwerking van belang. Dit vereist instemming van
de cliënt. Afspraken hierover worden opgenomen in het behandelplan. d) Het behandelplan blijft
gedurende de behandeling ter beschikking van de cliënt; cliënt heeft te allen tijde recht op inzage en
kan een kopie krijgen. e) In het behandelplan of in algemene voorwaarden/afspraken wordt
opgenomen op welke manier te handelen bij een crisis en op welke manier voor waarneming tijdens
afwezigheid van de regiebehandelaar wordt zorggedragen. f) De regiebehandelaar evalueert
periodiek en tijdig met de cliënt en eventueel zijn naasten op basis van gelijkwaardigheid de
voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. In het behandelplan is opgenomen
welke periode hiervoor wordt gehanteerd. Hierbij zijn de uitgangspunten van gepast gebruik van
toepassing. g) De keuze om op- of af te schalen in de zorg is een vast onderdeel van de periodieke
behandelevaluatie. Wanneer blijkt dat er onvoldoende toegevoegde waarde is van de behandeling
kan de behandeling worden bijgesteld, overgedragen of beëindigd. Indien de behandeling wordt
bijgesteld leidt dit tot een hernieuwd behandelplan dat met de cliënt wordt afgestemd.
16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar
(beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):
De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van een regiebehandelaar: - Coördineert het
zorgproces - Centrale aanspreekpunt voor de cliënt en zijn naasten en/of wettelijk
vertegenwoordiger. - Indien zorg binnen het betreffende echelon door één zorgverlener wordt
verleend, is deze per definitie ook de regiebehandelaar. - De regiebehandelaar draagt de
verantwoordelijkheid voor de integraliteit van het behandelproces. - De regiebehandelaar moet
passend zijn bij het type behandeling en de doelgroep. Hij zorgt ervoor dat in samenspraak met de
cliënt een behandelplan wordt opgesteld en stelt deze vast; hij draagt er zorg voor dat dit wordt
uitgevoerd en – wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven – wordt bijgesteld. - De
regiebehandelaar draagt er zorg voor dat de verrichtingen of activiteiten van alle zorgverleners die
beroepshalve bij de behandeling van de cliënt betrokken zijn – en dus ook zijn eigen verrichtingen of
activiteiten – op elkaar zijn afgestemd. - Wanneer meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd bij de
behandeling van de cliënt zijn betrokken, spant de regiebehandelaar zich in voor een goede
samenwerking en afstemming, met toestemming van de cliënt. - Vanwege het belang van
continuïteit van zorg is een wisseling van regiebehandelaar in beginsel ongewenst. Een wisseling van
regiebehandelaar gebeurt altijd in overleg met de cliënt en eventueel zijn naasten - De
regiebehandelaar coördineert de afstemming tussen alle betrokken zorgverleners en is
verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling. - Het overleg is gericht op
overeenstemming door middel van gezamenlijke besluitvorming. - Bij verschil van mening of inzicht
over de in te stellen behandeling heeft de regiebehandelaar uiteindelijk de doorslaggevende stem,
echter niet eerder dan nadat alle betrokken deskundigen gehoord zijn. - Indien een verschil van
mening of inzicht niet op deze manier kan worden opgelost voorziet de zorgaanbieder in een
escalatieprocedure waarvan zowel de regiebehandelaar als de overige bij de behandeling betrokken
professionals gebruik kunnen maken. - De regiebehandelaar draagt niet de verantwoordelijkheid
voor de door andere zorgverleners tijdens het behandelingstraject uitgevoerde afzonderlijke
verrichtingen en interventies. Daarvoor zijn en blijven die andere zorgverleners zelf ten volle
verantwoordelijk. In de meeste gevallen is bij Psycholoog Nederland de behandelaar ook een GZpsycholoog dus meteen ook de regiebehandelaar. Wanneer dit niet het geval is zal de
basispsycholoog en de GZ-psycholoog de rolverdeling toelichten. De GZ-psycholoog die fungeert als
regiebehandelaar heeft minimaal één keer contact met de cliënt. De regiebehandelaar heeft eerder
genoemde taken en verantwoordelijkheden waaronder het toezien op de dossiervoering en of deze
voldoet aan de gestelde eisen. Naast het contact met de cliënt volgt de regiebehandelaar het traject
via verslaglegging en cliëntenoverleg.Aangezien Psycholoog Nederland voorziet in generalistische basis-ggz en de gespecialiseerde GGZ is er een  psychiater beschikbaar voor advies of consultatie.
16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Psycholoog Nederland als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang van de behandeling wordt binnen Psycholoog Nederland gemonitord tijdens het
cliëntoverleg. Hier wordt naast het evalueren van de voortgang indien nodig het behandelplan
besproken en mogelijke interventies. De regiebehandelaar evalueert periodiek en tijdig met de cliënt
en eventueel zijn naasten op basis van gelijkwaardigheid de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit
van de behandeling. De regiebehandelaar heeft de mogelijkheid om een tussenmeting uit te voeren
(OQ-45) middels ROM. Daarnaast de SRS en de CQIV-amp voor evaluatie.
16.d Binnen Psycholoog Nederland evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en
eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt
(toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
Binnen Psycholoog Nederland evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt de
voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt: De SRS vragenlijst
(behandelsessie evaluatieschaal) wordt halverwege het traject afgenomen. Daarnaast kan de
regiebehandelaar, indien nodig, via E-health een tussenevaluatie aanvragen (OQ-45). De effectiviteit
wordt aan het einde van het traject gemeten door de eindmeting OQ-45 uit te voeren. Tevens wordt
de CQIV-amp ingezien of de behandeldoelen behaald zijn.
16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Psycholoog Nederland op de volgende
manier gemeten (wanneer, hoe):
De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Psycholoog Nederland op de volgende manier
gemeten: ROM-meting genaamd CQIV-amp aan het einde van de behandeling.


17. Afsluiting/nazorg
17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de
patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over
vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar
maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
Vóór het laatste behandelcontact wordt de cliënt gevraagd voor de tweede keer de OQ-45 in te
vullen. De resultaten van de twee testen wordt in het laatste gesprek besproken. Tijdens dit laatste
gesprek wordt ook het eindverslag besproken. Hierin wordt teruggegrepen naar de hulpvraag, de
behaalde resultaten en advies over eventuele vervolgstappen. Na akkoord van de cliënt wordt het
gestuurd naar de verwijzer. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het versturen van het verslag naar
de verwijzer of anderen, dan wordt er geen informatie naar derden verstuurd.
17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de
behandeling sprake is van crisis of terugval:
Cliënten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of
terugval: Wij zijn altijd bereikbaar en bereid om nog een gesprek aan te gaan indien er een terugval
is. Dit geven wij de cliënten ook mee tijdens de afsluiting van het traject.


IV. Ondertekening
Naam bestuurder van Psycholoog Nederland:
Luchie Klein Twennaar, Managing Director Psycholoog Nederland
Plaats:
Bussum
Datum:
30-12-2016 ** Op 11-03-2018 is dit document aangepast. Diensten in de SGGZ zijn toegevoegd.
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja
Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de
volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of
ander keurmerk);
Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens;
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is
opgenomen.