Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Welkom bij Psycholoog Nederland
Je gaat een behandeltraject starten bij Psycholoog Nederland. Wij zijn zeer verheugd dat je voor ons hebt gekozen. Dit document geeft je inzicht in de werkwijze van Psycholoog Nederland, de (aanvullende) algemene voorwaarden en de betalingsvoorwaarden die hierbij van toepassing zijn (per 1/1/2024). Kijk altijd voor de meest recente versie online op www.psycholoognederland.org.

Naast de algemene voorwaarden 2017 Geestelijke Gezondheidszorg (ook te vinden op onze website) hebben we ook aanvullende voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar van Psycholoog Nederland (hierna te noemen: behandelaar) en de cliënt (je/jij).

Werkwijze bij Psycholoog Nederland
Als je een behandeling wilt volgen bij Psycholoog Nederland stellen we eerst jouw zorgvraagtype vast. Dit doen we tijdens de diagnostiekfase (Intake). Hiervoor plannen we gesprekken in met meerdere behandelaars en stellen aan de hand hiervan een behandelplan op. Indien wij je de gevraagde zorg kunnen bieden en je instemt met jouw behandelplan, gaan we van start met het behandeltraject. Dit traject kan uit verschillende soorten sessies bestaan, maar in de meeste gevallen is dit een wekelijks consult met een psycholoog van 45 minuten. Een behandeling kan bestaan uit gesprekken (face-to-face), telefonische contacten (ear-to- ear) en e-mailcontacten (bit-to-bit).

Diagnostiekfase
De diagnostiek is bij ons multidisciplinair ingericht (de intake). Dit houdt in dat meerdere professionals vanuit verschillende disciplines betrokken worden bij het vaststellen van de zorgzwaarte en het behandelplan. Hierdoor vormen we gezamenlijk een goed beeld van de te volgen behandeling en wordt bepaald of Psycholoog Nederland de behandeling kan aanbieden.

Behandelfase
Afhankelijk van uitkomsten van de diagnostiekfase wordt het behandeltraject gestart. Als blijkt dat de behandelfase vanuit één deskundigheid kan worden behandeld, wordt de behandeling monodisciplinair uitgevoerd. Als de zorgvraag zwaarder is, zijn meerdere disciplines betrokken bij de behandeling. Dit noemen we multidisciplinair. Het kan zijn dat tijdens het behandeltraject de behandeling wordt op- of afgeschaald. Dit doen we natuurlijk altijd in overleg. 

Vergoedingen
De kosten van de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) vallen onder je basisverzekering. Psycholoog Nederland hanteert het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). De GGZ valt onder het wettelijk verplichte Eigen Risico. Dit staat los van de Eigen bijdrage bij Psycholoog Nederland. Omdat wij iedereen gelijke zorg willen kunnen verlenen kiezen wij ervoor geen contracten met zorgverzekeraars aan te gaan. Dit betekent dat jouw vergoeding afhankelijk is van de voorwaarden van jouw zorgverzekering. Heb je een zuivere restitutiepolis dan betaal je geen eigen bijdrage, want wij kunnen alle kosten bij je zorgverzekering indienen. Bij een naturapolis of combinatiepolis is dit anders. Hier vergoedt de zorgverzekeraar niet alle kosten en betaal je een eigen bijdrage. 

Kosten diagnostiekfase (intake) en behandelfase
Met een zuivere restitutiepolis betaal je geen eigen bijdrage voor de behandeling. Met een natura- of combinatiepolis is de eigen bijdrage afhankelijk van het gehanteerde vergoedingspercentage van je zorgverzekering. Wij sturen dan een factuur met het NZa tarief. In de meeste gevallen krijg je rond de 75% terug van het gemiddeld gecontracteerd tarief van je zorgverzekering en moet je het resterende deel zelf betalen (de eigen bijdrage). Het percentage, de gemiddeld gecontracteerde bedragen en de verzekeringsvoorwaarden kun je bij je eigen zorgverzekering terugvinden. Kort samengevat:

 • Eigen bijdrage met zuivere restitutiepolis: € 0 
 • Eigen bijdrage met combinatie/naturapolis gemiddeld 25% van de nota
  (percentages/voorwaarden zijn afhankelijk van je zorgverzekering)

Bij Psycholoog Nederland gebruiken we een andere manier voor het vaststellen van de eigen bijdrage. Zie ‘eigen bijdrage Psycholoog Nederland’ voor de uitleg.

Tarieven algemeen
Vanaf 1 januari 2022 is bij de GGZ het Zorg Prestatie Model (ZPM) ingevoerd. Bij Psycholoog Nederland hanteren we de tarieven zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Deze tarieven zijn openbaar en kun je vinden op de website van de NZa of zorgprestatiemodel (https://zorgprestatiemodel.nza.nl/). De tarieven en voorwaarden van Psycholoog Nederland worden per kalenderjaar opnieuw vastgesteld.

 • Het te hanteren bedrag van de zorgprestatie hangt af van het beroep, type consult en duur van deze prestatie; 
 • Bij de diagnostiekfase worden multidisciplinaire tarieven gehanteerd;
 • Afhankelijk van het aantal betrokken disciplines worden bij de behandelingen mono- of multidisciplinaire tarieven gehanteerd;
 • Tijdens het behandeltraject kan worden op- of afgeschaald (mono-/multidisciplinair);
 • De standaard duur van een behandeling is 45 minuten. In overleg en afhankelijk van de behandeling kan hiervan worden afgeweken.

Voorbeelden berekening eigen bijdrage door zorgverzekeraar
Met een natura- of combinatiepolis vergoed je zorgverzekeraar niet alle kosten van Psycholoog Nederland. In de polisvoorwaarden kun je terugvinden wat dit percentage is. Voor het berekenen van de vergoeding wordt in de meeste gevallen het gemiddeld gecontracteerde tarief (GGT) van de specifieke zorgverzekeraar gebruikt als uitgangspunt voor deze berekening. Hierdoor krijg je minder vergoed omdat het GGT lager is dan het NZa tarief.

Hieronder geven we een indicatie wat de eigen bijdrage kan zijn. 

Hoewel de handeling uit meerdere verschillende sessies kan bestaan gebruiken we hier als voorbeeld een behandelconsult van 45 minuten. Ook is het tarief afhankelijk van het beroep van de behandelaar. Voor het rekenvoorbeeld zetten we dit gemiddeld gecontracteerd tarief €10 lager dan het NZa tarief. Hiernaast hanteren we een vergoedingspercentage van 75% 

Type consult/beroep: multidisciplinair- basis psycholoog 

 • NZa tarief: € 189,98
 • Gemiddeld gecontracteerd tarief van verzekering: € 179,98
 • Vergoeding vanuit de zorgverzekering: 75% van €179,98 = €134,99
 • Eigen bijdrage is dan het verschil: € 189,98 – €134,99= € 54,99

Dit is echter niet de manier waarop Psycholoog Nederland de eigen bijdrage in rekening brengt. Zie hieronder bij  ‘Eigen bijdrage bij Psycholoog Nederland’. 

Eigen bijdrage bij Psycholoog Nederland
Bij Psycholoog Nederland hanteren we een vast bedrag voor de eigen bijdrage per behandelsessie afhankelijk van de categorie waarin de zorgverzekering valt. Alle zorgverzekeraars zijn ingedeeld in één van de volgende drie categorieën:

 1. Restitutiepolis (€ 0,00 per behandelsessie)
 2. Naturapolis (€ 29,50 per behandelsessie)
 3. Naturapolis-budget(€ 42,50 per behandelsessie)

Een behandelsessie is een sessie van 45 minuten. Bij sessies van meer dan 90 minuten wordt een dubbele sessie gerekend. Voor de intake vragen we een eenmalige eigen bijdrage van €45,00 bij een Naturapolis en Natura-budget polis.  We vragen geen eigen bijdrage voor groepsbehandelingen.

Deze eigen bijdrage staat los van de kosten (NZa tarief) die gerekend worden voor alle consulten zoals de intake en behandelsessies. Deze kun je indienen bij je zorgverzekering. Dit betekent dat de te betalen eigen bijdrage aan Psycholoog Nederland altijd lager zal zijn dan de berekende eigen bijdrage volgens je zorgverzekering. 

Per kalenderjaar wordt vastgesteld in welke categorie een zorgverzekering valt en de tarieven vastgesteld per categorie. Indien een verzekering niet in een categorie is ingedeeld is de eigen bijdrage het verschil tussen het gedeclareerde bedrag (NZa tarief) en de ontvangen vergoeding van de zorgverzekering. 

Eigen bijdrage 2024: tijdelijk lagere eigen bijdrage voor nieuwe cliënten. 
Nieuwe cliënten die starten in 2024 betalen een lagere eigen bijdrage. Dit is € 22,50 voor een naturapolis en € 32,50 voor een budgetpolis per behandelsessie. Dit doen we tot en met 31/12/2024 omdat je aan het einde van het jaar de mogelijkheid hebt om over te stappen naar een zorgverzekering die alles vergoed (zuivere restitutiepolis). Indien je dan niet wisselt van zorgverzekering betaal je in 2025 een hogere eigen bijdrage afhankelijk van de categorie van je zorgverzekering. Dit is € 29,50 voor een naturapolis en € 42,50 voor een budgetpolis per behandelsessie. Belangrijke voorwaarden dat je gebruikt maakt van een vaste eigen bijdrage per behandelsessie is dat je blijft voldoen aan de betaalvoorwaarden van Psycholoog Nederland. 

Indien je niet voldoet aan de betalingsvoorwaarden kan Psycholoog Nederland het totaal te declareren bedrag (NZa tarief) in rekening brengen. De eigen bijdrage is dan het verschil tussen het gedeclareerde bedrag (NZa tarief) en het ontvangen bedrag van je zorgverzekering.  

Per kalenderjaar stelt Psycholoog Nederland de eigen bijdrage vast per soort verzekering. Voor 2025 wordt deze definitief vastgesteld in december 2024 nadat alle zorgverzekeraars de nieuwe tarieven en voorwaarden bekend maken. bekijk op onze website www.psycholoognederland.org voor de indeling van alle zorgverzekeringen

Betalingsvoorwaarden
Voor elke zorgprestatie ontvang je maandelijks een factuur. Je kunt deze factuur zelf indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van je polis krijgt je (een deel) vergoed. Hierbij hanteren we de volgende voorwaarden. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen Psycholoog Nederland en de cliënt:

 • De door Psycholoog Nederland aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de intake en behandelingen dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn betaald. De betalingstermijn van 14 dagen is bindend ongeacht of de zorgverzekeraar de factuur nog niet heeft vergoed.
 • Psycholoog Nederland stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geef de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
 • Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn nog steeds niet is betaald, is Psycholoog Nederland zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, danwel derden te laten uitvoeren. De rente en buitengerechtelijke incassokosten worden in rekening gebracht vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 • Na het verstrijken van de tweede betalingstermijn is Psycholoog Nederland gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de cliënt alle openstaande betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Declaraties en facturen worden elektronisch verzonden.
 • Psycholoog Nederland is gerechtigd de betaalvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en zal deze minstens één maand van tevoren plaatsen oppsycholoognederland.org

Indienen van de nota
Wij sturen iedere maand een declaratie en factuur naar je op. De declaratie dien je in bij je zorgverzekering en de factuur betaal je aan ons. Met Achmea hebben wij een betaalovereenkomst en dienen wij de declaratie voor je in, maar ga ervan uit dat je van ons de declaratie per e-mail ontvangt want dit is het gebruikelijkst. Indien we de factuur rechtstreeks indienen bij je zorgverzekeraar, ontvang je van ons een factuur van het resterende bedrag dat wij niet van jouw verzekering hebben ontvangen. 

Zorg ervoor dat je adresgegevens up-to-date zijn, dus laat het ons weten als je tijdens het traject verhuist. Onze herinneringen gaan namelijk via de post.

Je ontvangt eerst een declaratie van ons met het gehele bedrag van de sessies van een maand. Dit bedrag betaal je aan ons. De nota kun je bij jouw verzekeraar indienen en dan krijg je een percentage van de declaratie terug. Bij een restitutiepolis is dit 100%, bij een naturapolis is dit ongeveer 75%. Het bedrag wordt door je verzekeraar op je bankrekening gestort. 

Afspraak afzeggen/no show
De kosten van een no-show bedragen €95 en is van toepassing op alle afspraken. Wanneer je minder dan 48 uur vóór de afgesproken tijd afzegt, brengen wij (ongeacht de reden van annulering) deze kosten in rekening. Afspraken op maandag dien je vóór vrijdag 17.00 uur te annuleren. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekering en moet je zelf betalen.

Bij gezondheidsklachten is het mogelijk om een individuele afspraak om te zetten naar een (beeld) belafspraak om de gezondheidszorg te waarborgen. Hierdoor kan de afspraak alsnog doorgaan.

Wij streven bij Psycholoog Nederland naar korte wachtlijsten, zodat onze cliënten zo snel mogelijk geholpen kunnen worden. Ook vinden wij continuïteit van de afspraken belangrijk voor het slagen van het behandeltraject. Door het niet op tijd afzeggen of niet komen opdagen op je afspraak kunnen wij voor dat moment geen andere cliënt meer inplannen.  Hiernaast maken wij kosten die we niet in rekening kunnen brengen bij de zorgverzekeraar.

Het kan voorkomen dat je jouw afspraak toch wil afzeggen. Doe dit dan op tijd zodat wij nog een andere client kunnen inplannen. Afzeggen kan alleen via ons Customer Care Center en niet via de behandelaar. Het Customer Care Center is bereikbaar via de mail (info@psycholoognederland.org) of telefonisch via 085-0645864

Beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst is beëindigd zodra de behandeling is afgelopen. De behandelaar stelt je hiervan ter kennis tenminste op de voorlaatste sessie mits dat voor aanvang van de behandeling niet is vastgelegd. Je bent gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan de behandelaar. Wanneer de voorwaarden strijdig zijn met de voorwaarden van Psycholoog Nederland, dan zijn de voorwaarden van Psycholoog Nederland van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt is het Nederlands recht van toepassing.

Dossiervoering en inzagerecht 
Van de behandeling wordt een digitaal dossier bijgehouden (dossierplicht). Dit dossier staat op een externe server, waardoor de gegevens niet op de computer van de praktijk worden opgeslagen. De gegevens worden conform de wettelijk gestelde eisen bewaard. De wettelijke bewaartermijn van dit dossier is 20 jaar.  Je hebt recht op inzage in, aanvullen of verwijderen van je dossier en recht op afschrift (tegen een administratieve vergoeding). Een verzoek om inzage of afschrift van gegevens dient schriftelijk te worden ingediend. Gedurende de behandeling zal je gevraagd worden meerdere vragenlijsten in te vullen ten behoeve van effectmeting, tevredenheidsonderzoek (Routine Outcome Monitoring) en persoonlijkheidsonderzoek, conform het bestuurlijk akkoord voor de GGZ. De resultaten zullen (geanonimiseerd) aangeboden worden aan Stichting Benchmark GGZ.

De behandelaar is gebonden aan zijn of haar beroepscode. De beroepscode omvat regels en plichten van de behandelaar en de cliënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). 

Je privacy en persoonsgegevens
Wij informeren je graag over de verwerking van je persoonsgegevens. Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het verwerken van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door je zorg door onze praktijk te laten uitvoeren.

Informatie verstrekken aan derden is alleen mogelijk met je toestemming. Uitzondering hierop is intercollegiaal overleg en intervisie en supervisie. Bij verwijzing van de huisarts is het voor de huisarts belangrijk om te weten hoe de behandeling is verlopen. Gebruikelijk is dat de huisarts hierover door middel van een intakeverslag en eindverslag geïnformeerd wordt. Als je niet akkoord bent met het verstrekken van gegevens aan de huisarts, dan kun je dat bij je behandelaar aangeven.

Gedurende de behandeling zal cliënt gevraagd worden een vragenlijst in te vullen t.b.v. effectmeting en tevredenheidsonderzoek (Routine Outcome Monitoring), conform het bestuurlijk akkoord voor de GGZ. De resultaten zullen (geanonimiseerd) aangeboden worden aan Stichting Benchmark GGZ.

Zo gaan wij met je persoonsgegevens om:

 • Je persoonsgegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen.
 • Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.
 • Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).
 • Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens bekijken. Je stuurt ons in dit geval een schriftelijk verzoek.
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om je gegevens aan te passen.
 • Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij mogelijk niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we je gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.
 • Je kunt je toestemming tot onze verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan mogelijk geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan je gegevens in dat geval op in een inactief archief (zie het punt hierboven).
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken.
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met je persoonsgegevens.
 • Je gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO.

Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Overige aanvullende voorwaarden

 • Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de behandelovereenkomst, bestaande uit het Behandelplan en de Algemene en betalingsvoorwaarden. Het behandelplan zal je ter ondertekening worden aangeboden en vormt de basis van de behandeling (conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 • De behandelaar beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar binnen het Zorg Prestatiemodel. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet aan je gecommuniceerd worden.
 • De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 • Psycholoog Nederland is verplicht om te controleren of de opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn, om je BSN te registreren en je identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Neem daarom bij het eerste gesprek je identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvang je per zorgprestatie een factuur.

Klachten
Heb je een klacht over de behandeling van Psycholoog Nederland? Je kunt op psycholoognederland.org meer informatie vinden over het indienen van een klacht.

Onze gegevens
Gegevens voor de verzekeraar: wanneer je informeert voor eventuele vergoedingen bij je verzekeraar, dan kun je de volgende gegevens over Psycholoog Nederland doorgeven:

Psycholoog Nederand BV, GGZ-instelling.
AGB-code: 22221181
Hoofdvestiging: Emmastraat 51, 1213 AK in Hilversum.

Neem contact met ons op


Wil je snel geholpen worden? Vul het formulier in of bel ons op 0850645864  om een intake in te plannen. Psycholoog Nederland biedt ook veilige & persoonlijke zorg op afstand. 

"*" geeft vereiste velden aan

Toegestane bestandstypen: doc, docx, pdf, Max. bestandsgrootte: 64 MB.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.